PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos
„VšĮ Marijampolės futbolo centro“
Direktoriaus
2021-09-03 d. įsakymu Nr. V-54 (1.3.)
 

VšĮ „VšĮ MARIJAMPOLĖS FUTBOLO CENTRO“ INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Internetinės svetainėswww.marijampolesfc.lt (toliau – Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Tinklalapiu sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Tinklalapio valdytojas – Viešoji įstaiga „VšĮ Marijampolės futbolo centras“, juridinio asmens kodas 305114886, buveinės adresas Kauno g. 125, LT-68222, Marijampolė, (toliau – Įstaiga), tvarko Tinklalapio lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis. 

2. Įeidami į Tinklalapį, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos naudojantis Tinklalapiu.Naudodamiesi Tinklalapiu, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Įstaiga tvarkys Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Tinklalapiui valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Tinklalapio paslaugoms teikti. 

3. Tinklalapio paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Tinklalapio paslaugos), kurios apima: 

3.1. informacijos apie Tiekėjo paslaugas, kliento mokėtinas sumas teikimą; 

3.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą elektroniniu būdu. 

3.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Tinklalapiu. 

4. Įstaiga turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Tinklalapyje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapio paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija. 

5. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. 

6. Tinklapyje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines, įkelto turinio (pavyzdžiui video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas. Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie duomenų subjektą, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti vartotojo veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai vartotojas turi paskyrą ir yra prisijungęs prie minėtų tinklalapių. 

7. Įstaiga nėra atsakinga už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose. 

II SKYRIUS
SĄVOKOS

8.Internetinės svetainės (toliau – Tinklalapis)valdytojas – Viešoji įstaiga „VšĮ Marijampolės futbolo centras“(toliau – Įstaiga), juridinio asmens kodas 305114886, registracijos adresas Kauno g. 125, Marijampolė. 

9. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įstaiga Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įstaigos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant ĮstaigosTinklapyje. Įstaiga užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui. 

10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.). 

11. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu. 

12. Slapukai (angl. – Cookies) – Įstaigos interneto svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (interneto svetainės lankytojo) naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje. 

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

13. Pateikdamas duomenų subjektas Įstaigai asmens duomenis sutinka, kad Įstaiga naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi. 

14. Įstaiga svetainėje tvarko duomenų subjekto asmens duomenis šiais tikslais ir remiantis šiais pagrindais: 

14.1. Užklausos pateikimo ir informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimo tikslu tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys: vardas, elektroninio pašto adresas, IP adresas, užklausos pateikimo data ir laikas. Šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimu. 

15. Siekiant užtikrinti, kad duomenų subjektas galėtų naudotis interneto svetaine, pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi ja, tvarkomiTinklapio lankytojų asmens duomenys, kurie gauname slapukų pagalba (išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje „Slapukai“). 

16. Slapukų pagalba surinkti asmens duomenys saugojami slapuko galiojimo laikotarpiu.Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad nebūtų galima jų atstatyti. 

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

17. Įstaiga įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. 

18. Įstaiga gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigas vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

V SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

19. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

20. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis. 

21. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. 

22. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas. 

23. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. 

24.Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. 

25. Teisė į duomenų perkeliamumą.Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose. 

26.Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas. 

27. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

28. Įstaiga privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

29. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įstaigą teikiant prašymą el. paštu: marijampolesfc@gmail.com.

30. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įstaiga, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę. 

31. Įstaigas atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. 

VI SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ 

32. Duomenų subjektas turi: 

33. informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją; 

34. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įstaiga galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių. 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Perduodamas Įstaigai asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. 

36. Plėtojant ir tobulinant Įstaigos veiklą, Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įstaiga turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama Tinklapyje www.marijampolesfc.lt 

37. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Tinklapyje www.marijampolesfc.lt 

BENDRA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS

Svetainėje mes naudojame slapukus (angl. cookies). Jie leidžia jūsų poreikiams pritaikyti Svetainės veikimą, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi mūsų Svetaine.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė, apsilankant mūsų Svetainėje, patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia Svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:

  • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
  • naršyklės tipas;
  • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
  • duomenys apie tai, kaip Jūs naršote Svetainėje (kuriosemeniu kategorijose ar puslapio sekcijose lankotės). Slapukais siekiame:
  • užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą; mes naudojame slapukus palaikant mūsų saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus mūsų Svetainėje;
  • gerinti Svetainės veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Jūs apsilankote mūsų Svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
  • atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus; jie padeda parodyti tinkamą informaciją Lankytojams; tai taip pat padeda išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams Lankytojams;
  • analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;
  • išmatuoti į mūsų Svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
  • tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų Svetainėje, tiek ir už jos ribų.

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis, mūsų lojalumo programa ir pan.

 

SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Kiekvieną kartą Jums apsilankius mūsų Svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius mūsų Svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje, ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje.

Įstaigos naudojami slapukai

Būtinieji slapukai

Šie slapukai Svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų Svetainės vietų.  Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.

Funkciniai slapukai

Naudojant šiuos slapukus Lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba Lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.

Analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai mums parodo, ar Lankytojas jau buvo lankęsis Svetainėje. Šie anoniminiai slapukai padeda mums sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti Svetainėje vykstančius nesklandumus ir pan.

Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai

Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą mūsų Svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Tada mes naudosime šią informaciją, kad reklama, kuri bus rodoma, atitiktų jūsų interesus. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Galime naudoti kito subjekto nustatytus slapukus, kad galėtume pateikti tiksliau į Jus orientuotą reklamą. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad tai padėtų matuoti reklamos efektyvumą.

Kaip slapukai naudojami reklamos tikslais?

Slapukai ir kita reklamos technologija, pvz., pikseliai ir žymos, padeda mums efektyviau pateikti reikiamus skelbimus. Jie taip pat padeda mums pateikti tyrimus ir ataskaitų teikimą reklamuotojams, suprasti ir tobulinti mūsų paslaugas ir žinoti, kada turinys buvo jums parodytas.

Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Galiojimo laikas

1P-JAR

Google Analytics naudojamas slapukas „Google reCAPTCHA“ funkcionalumui užtikrinti. Funkcionalumas skirtas nustatyti, ar veiksmus portale atlieka žmogus ar automatizuota programa.

1 mėnesį

ANID

„Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai

30 dienų

CONSENT

Naudojamas aptikti, ar lankytojas slapukų reklamjuostėje sutiko su pakartotinės rinkodaros kategorija. Šis slapukas yra

būtinas, kad svetainė atitiktų BDAR

5960 dienų

NID

Google naudojamas slapukas „Google reCAPTCHA“ funkcionalumui užtikrinti. Funkcionalumas skirtas nustatyti, ar veiksmus portale atlieka žmogus ar automatizuota programa.

182 dienas

__Secure-3PAPISID

Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas.

8 mėnesius

__Secure-3PSID

Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas.

8 mėnesius

__Secure-3PSIDCC

Skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas.

8 mėnesius

PHPSESSID

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Iki interneto svetainės lango uždarymo

_ga

„Google Analytics“, remdamasi šiuo slapuku, vertina naudotojo apsilankymo tikslą, sudaro interneto svetainių operatoriams skirtas veiklos svetainėje ataskaitas, gerina klientų patirtį.

2 metai

_gid

„Google Analytics“, remdamasi šiuo slapuku, vertina naudotojo apsilankymo tikslą, sudaro interneto svetainių operatoriams skirtas veiklos svetainėje ataskaitas, gerina klientų patirtį.

1 diena

_gat_gtag

Svetainės užklausų vykdymo reguliavimas

(„Google Analytics“)

 

1 minutė

IDE

Doubleclick partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse.

1 metai

apbct_cookies_test

Naudojamas norint aptikti internetines šiukšles ir pagerinti svetainės saugumą. Nesaugo konkrečių lankytojų duomenų.

Iki interneto svetainės lango uždarymo

apbct_page_hits

Naudojamas norint aptikti internetines šiukšles ir pagerinti svetainės saugumą. Nesaugo konkrečių lankytojų duomenų.

Iki interneto svetainės lango uždarymo

apbct_site_landing_ts

Užtikrina lankytojų naršymo saugumą, užkertant kelią užklausų klastojimui keliose svetainėse. Šis slapukas yra būtinas svetainės ir lankytojo saugumui.

Iki interneto svetainės lango uždarymo

apbct_urls

Naudojamas norint aptikti internetines šiukšles ir pagerinti svetainės saugumą. Nesaugo konkrečių lankytojų duomenų.

2 dienos

apbct_visible_fields

Naudojamas svetainės, kad nustatyti ir pašalinti internetines šiukšles svetainės komentaruose

Iki interneto svetainės lango uždarymo

ct_checkjs

Naudojamas norint aptikti internetines šiukšles ir pagerinti svetainės saugumą. Nesaugo konkrečių lankytojų duomenų.

Iki interneto svetainės lango uždarymo

ct_fkp_timestamp

Naudojamas norint aptikti internetines šiukšles ir pagerinti svetainės saugumą. Nesaugo konkrečių lankytojų duomenų.

Iki interneto svetainės lango uždarymo

ct_has_scrolled

Naudojamas norint aptikti internetines šiukšles ir pagerinti svetainės saugumą. Nesaugo konkrečių lankytojų duomenų.

Iki interneto svetainės lango uždarymo

ct_pointer_data

Naudojamas norint aptikti internetines šiukšles ir pagerinti svetainės saugumą. Nesaugo konkrečių lankytojų duomenų.

Iki interneto svetainės lango uždarymo

ct_ps_timestamp

Naudojamas norint aptikti internetines šiukšles ir pagerinti svetainės saugumą. Nesaugo konkrečių lankytojų duomenų.

Iki interneto svetainės lango uždarymo

apbct_timestamp

Naudojamas norint aptikti internetines šiukšles ir pagerinti svetainės saugumą. Nesaugo konkrečių lankytojų duomenų.

Iki interneto svetainės lango uždarymo

ct_sfw_pass_key

Naudojamas svetainės, kad nustatyti ir pašalinti internetines šiukšles svetainės komentaruose

29 dienos

test_cookie

Naudojamas patikrinti ar naudotojo naršyklė palaiko slapukus.

1 diena

VISITOR_INFO1_LIVE

Siekia nustatyti naudotojo pralaidumą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais

179 dienos

YSC

Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ matė naudotojas.

Iki interneto svetainės lango uždarymo

yt.innertube::nextId

Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ matė naudotojas.

Nuolatinis

yt.innertube::requests

Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ matė naudotojas.

Nuolatinis

yt-remote-cast-available

Išsaugo naudotojo vaizdo įrašų leistuvės nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą

Iki interneto svetainės lango uždarymo

yt-remote-cast-installed

Išsaugo naudotojo vaizdo įrašų leistuvės nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą

Iki interneto svetainės lango uždarymo

yt-remote-connected-devices

Išsaugo naudotojo vaizdo įrašų leistuvės nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą

Nuolatinis

yt-remote-device-id

Išsaugo naudotojo vaizdo įrašų leistuvės nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą

Nuolatinis

yt-remote-fast-check-period

Išsaugo naudotojo vaizdo įrašų leistuvės nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą

Iki interneto svetainės lango uždarymo

yt-remote-session-app

Išsaugo naudotojo vaizdo įrašų leistuvės nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą

Iki interneto svetainės lango uždarymo

 

SLAPUKŲ ATSISAKYMAS IR BLOKAVIMAS

Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai.

Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė.

Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti šiose internetinėse nuorodose:

Google Chrome.

Safari.

Mozilla Firefox.

Opera.

Microsoft Edge.

Microsoft Internet Explorer.

Visgi, jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.

____________________________ 

Skip to content